βιογραφικό
πολιτική ποιότητος
έργων συντήρησις
Επικοινωνία
ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ
   
 

Πολιτική ποιότητος

  ...Οι Συνεργάτες μου κι εγώ αναλαμβάνουμε Μελέτες, Συντηρήσεις κι Aποκαταστάσεις Έργων Τέχνης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Μετρήσεις Περιβαλλοντικών Παραμέτρων, Μουσειολογικές Μελέτες και διαμορφώσεις Εκθεσιακών χώρων.
...Για το σκοπό αυτό δεσμευόμεθα να ικανοποιούμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας εγκαίρως, με ακρίβεια, σεβασμό και συνέπεια, καλύπτοντας πλήρως τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όπως και τις απαιτήσεις για ασφάλεια.
 

Για να επιτύχουμε τα παραπάνω

  • Έχουμε υιοθετήσει Σύστημα Διαχειρίσεως Ποιότητος, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο
    ΕΝ ISO 9001:2000, το οποίο εφαρμόζεται, σε όλες τις δραστηριότητες, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την ποιότητα, αποτελεσματικά και αποδοτικά.
  • Παρέχουμε επαρκείς πόρους για την διαχείριση της Ποιότητος: τεχνογνωσία, εκπαιδευμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
  • Καθιερώνουμε στόχους ποιότητος, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε και αξιολογούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω των Διαδικασιών του Συστήματός μας.

     

 

...Παραλλήλως παρακολουθούμε, μετρούμε και αξιολογούμε
τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα, η ασφάλεια των συνεργατών, η αρτιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και η συνεχής καταλληλότητα εγκαταστάσεων κι εξοπλισμού.

...Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητος της επιχειρήσεως, των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και του Συστήματος Διαχειρίσεως της Ποιότητος, αποτελεί όραμα και δέσμευσή μας και βασίζεται
στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των συνεργαζομένων με αυτήν.

  Αρχική σελίδα